नेपाल सरकार

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ
समायोजनको फारामको लागि विवरण
सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा उल्लेख गरिएको मोबाइल नम्बर राख्नुहोस् ।
कृपया हालको पदको नियुक्ती/समायोजनको निर्णय मिति राख्नुहोस् ।
श्रेणी/तह परिवर्तन भएको छ भने पछिल्लो श्रेणी/तहको निर्णय मिति राख्नुहुन अनुरोध छ ।