नेपाल सरकार

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ
सरुवा/पदस्थापन/कामकाज/काज आदिका लागि अनलाइन निवेदन (हाललाई संघका कर्मचारीहरुको लागि मात्र)